Please reload

Poslední novinky

Když se to nepovede, aneb přes 210 kuriozit v oblasti ZTI

29.09.2019

1/4
Please reload

Vybrané novinky

Rekuperace a prostá doba návratnosti, vyplatí se?

2.10.2016

Rekuperace odpadního vzduchu je jednou z možností, jak výrazně snížit náklady na vytápění objektu. Jednoduchým principem, kdy se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu předá teplo čerstvému přiváděnému vzduchu, je do objektu přiváděn čerstvý vzduch již předehřátý. Článek na reálném příkladě poukáže, jak spočítat množství energie na ohřev vzduchu, provozní náklady a dobu návratnosti vložené investice.

   Obrázek 1 - Funkční schéma protiproudého rekuperačního výměníku [1]

 

1.1 Pořizovací náklady 

Náklady na pořízení větracího systému s rekuperací tvoří především rekuperační jednotka, potrubní rozvody, montáž, projektová dokumentace a zaregulování VZT systému. Pro konvenční rodinné domy se investiční náklady na řízené větrání s rekuperací standardního rozsahu pohybují kolem 150.000 Kč, vč. DPH.

 

1.2 Provozní náklady

Provoz rekuperační jednotky, tedy spotřeba elektrické energie na pohon ventilátorů a regulaci, se odvíjí od příkonu větracího zařízení, množství větracího vzduchu a doby, když je systém v provozu.

 

1.3 Výpočetní část

Příklad na výpočet energetické náročnosti větrání, vstupní parametry odpovídají běžnému rodinnému domu:

 

Objem vzduchu V                                                                                                                                                   500 m3

Intenzita výměny vzduchu n                                                                                                                                 0,3 hod-1

Počet větracích dní v roce d                                                                                                                                  250 dní

Venkovní průměrná teplota v zimním období θem                                                                                          3,8 °C

Vnitřní návrhová teplota θi                                                                                                                                   20 °C

Otopný zdroj                                                                                                                                                           Plyn. kotel

 

Energetická náročnost na větrání Ev se vypočte podle následujícího vztahu, kde je měrný tepelný tok větráním Hv (W/K) upraven matematickými úpravami na vstupní parametry dle zadání:

 Po dosazení (vč. jednotek):

Roční náklady na přirozené větrání Nv se vypočtou součinem spotřeby a jednotkovou cenou za kWh vyrobené zemním plynem:

 

V případě řízeného větrání s rekuperační jednotkou s protiproudým výměníkem o účinnosti 77 % bude Ev, rek:

Roční náklady na řízené větrání s rekuperací Nv, rek se vypočtou součinem spotřeby a jednotkovou cenou za kWh vyrobené zemním plynem:

Energetická náročnost na větrání je oproti přirozenému větrání nižší o 3 780 kWh/rok. Pro správnou bilanci je však nutné zahrnout spotřebu pomocné elektrické energie na pohon ventilátorů. Připusťme, že 1 ventilátor bude mít průměrnou spotřebu 60 W, celkem tedy 2x 60 = 120 W během celého funkčního období 250 dní.

Roční náklady na pomocné energie Nv, rek, pom se vypočtou součinem spotřeby a jednotkovou cenou za kWh vyrobené elektrickou energií:

Celková roční úspora nákladů mezi systémem s přirozeným a řízeným větráním se vypočte:

 Při investičních nákladech i = 150.000 Kč do řízeného větrání s rekuperací tepla je prostá návratnost:

 

 kde:

energetická náročnost větrání [kWh/rok]

intenzita výměny vzduchu [hod-1]

objem vzduchu v objektu [m3]

objemová hmotnost vzduchu [kg/m3]

měrná tepelná kapacita vzduchu [J/kg.K]

vnitřní návrhová teplota [°C]

venkovní roční průměrná teplota [°C]

účinnost rekuperační jednotky [-]

náklady na větrání [Kč/rok]

energetická náročnost větrání s rekuperací [kWh/rok]

náklady na větrání s rekuperací [Kč/rok]

pomocná energie na větrání s rekuperací [kWh/rok]

náklady na pomocnou energii větrání s rekuperací [Kč/rok]

celková roční úspora nákladů [Kč/rok]

prostá doba návratnosti [rok]

náklady (energonositel zemní plyn) [Kč/kWh]

náklady (energonositel elektřina) [Kč/kWh]

 

 

Závěr:

Návratnost investice do větrací jednotky s rekuperací byla prostou dobou návratnosti spočtena na téměř 62 let, z čehož plyne ekonomická nevhodnost, pokud se jedná o možné doporučené opatření v rámci úspory energetické náročnosti v objektu.

 

1.4 Výhody a nevýhody řízeného větrání s rekuperací vzduchu

Přehled základních výhod (+) a nevýhod (-):

 

+ Výrazné omezené tepelných ztrát větráním v objektu;

+ zvýšení a zajištění kvality vnitřního prostředí (filtrace - vhodné pro alergiky, astmatiky);

+ snížení rizika růstu plísní a tvorby bakterií;

+ nižší provozní náklady ve srovnání s přirozeným větráním;

+ omezení hluku z venkovního prostředí;

+ stabilní udržení teploty a vlhkosti vzduchu (možnost regulace).

 

- Vysoké pořizovací náklady větracího systému s rekuperací tepla;

- drobná údržba (výměny filtrů, čištění potrubního systému a distribučních elementů);

- náročnost a kvalita provedení s ohledem na šíření hluku v rámci objektu;

- možnost vytvoření osobního diskomfortu v pobytu mimo rekuperační prostředí.

 

1.5 Zdroje

[1] TZB - INFO - Stavebnictví, úspory energií, technická zařízení budov

      URL: <http://www.tzb-info.cz/4122-zkusenosti-z-vetrani-bytovych-domu-v-cr-ii>

 

Související legislativa:

- ČSN EN 15665 – Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov.

- ČSN EN 15242 – Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně filtrace.

- ČSN EN 15241 – Větrání budov – Výpočtové metody ke stanovení energetických ztrát způsobených větráním a        infiltrací v komerčních budovách.

- ČSN EN 15243 – Větrání budov – Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s                           klimatizačními systémy.

 

 

 

Please reload

Následujte nás
Please reload

Hledat podle sekce