top of page

Slavnostní promoce studentů oboru Prostředí staveb a TZB (Bc.) v roce 2024

Vážení čtenáři,

dne 21. června 2024 se uskutečnily slavnostní promoce studentů Fakulty stavební v Nové aule VŠB - TU Ostrava, mezi kterými byli také absolventi oboru Prostředí staveb a TZB (Bc). Každoročně se na Fakultě stavební vytvářejí zajímavé práce v oboru techniky prostředí staveb s vysokou odbornou úrovní.


Vedle již tradiční ceny děkana za nejlepší bakalářskou práci se udělovala cena Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší bakalářskou práci a ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší bakalářskou práci v kategorii Zdravotně technické instalace a Vytápění.


 

Práce Bc. Simony Kropáčové s titulem „Řešení zdravotechniky v rodinném domě s napojením na kořenovou čistírnu v obci Slatinky“ byla vybrána zkušební komisí jako nejlepší bakalářská práce v kategorii Zdravotně technické instalace ocenění CTI ČR, z.s.

 

Bc. Martina Pavúková získala cenu Společnosti pro techniku prostředí, z.s. a za bakalářskou práci s názvem „Rodinný dům ve Svederníku - návrh kořenové čistírny odpadních vod“.

 

Cenu Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. v kategorii Vytápění si odnesl Bc. Martin Pitřík za bakalářskou práci s názvem „Rodinný dům v Pržně - návrh ohřevu teplé vody pomocí OZE“.

 

Cenu děkana za nejlepší bakalářskou práci získala Bc. Mária Opalková za práci "Řešení vytápění rodinného domu v Mojši".

 

Fotogalerie (14) ze slavnostních promocí 21. 6. 2024:

Obr. 1: Ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. a Společnosti pro techniku prostředí, z.s. pro absolventy bakalářského studia v roce 2024.


Obr. 2: Příchod vědecké rady při zahájení promocí.


 Obr. 3: Vědecká rada.


 Obr. 4: Vědecká rada.


Obr. 5: Děkan Fakulty stavební pan prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D. při zahájení slavnostní promoce.


Obr. 6: Předání ceny Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší bakalářskou práci [Bc. Martina Pavúková, Ing. Pavel Gergela - předseda ÚC STP Ostrava].


Obr. 7: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší bakalářskou práci v kategorii Vytápění [Bc. Martin Pitřík, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].


Obr. 8: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší bakalářskou práci v kategorii Zdravotně technické instalace [Bc. Simona Kropáčová, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].


Obr. 9: Absolventi a hosté slavnostního shromáždění.


Obr. 10: Absolventi a hosté slavnostního shromáždění.


Obr. 11: Absolventi a hosté slavnostního shromáždění.


Obr. 12: Absolventi a hosté slavnostního shromáždění.


Obr. 13: Absolventi a hosté slavnostního shromáždění.


Obr. 14: Absolventi oboru Prostředí staveb (Bc.) v roce 2024.


Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v osobním i pracovním životě!


 

Z historie Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Po rozpadu centrálního oborového řízení v roce 1989 skupina nadšenců z oborů teplo a voda začala po krátké činnosti vydávat časopis zaměřený na uvedené obory pod názvem CALORIA INFO (nyní CTI INFO). Zvyšující se zájem o spolupráci vedl redakční pracovníky, soustředěné kolem časopisu, k vytvoření již organizovaného společenství, které vyústilo v ustavení přípravného výboru pro založení Cechu topenářů a instalatérů. Jeho práce byla završena svoláním a uskutečněním ustavující valné hromady dne 22. 5. 1992 do Brna. Na ustavující valné hromadě byly již vytvořeny organizační předpoklady pro schválení základních stanov, jednacího a volebního řádu. Rovněž bylo rozhodnuto o sídle a o názvu společenstva na „Cech československých topenářů a instalatérů“. Registrace byla provedena dne 3. 7. 1992 Ministerstvem vnitra ČR. Po rozpadu federace dochází ke změně názvu na Cech topenářů a instalatérů (CTI) České republiky (23. 4. 1993).

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. dnes

Sdružuje aktivity v oblasti topenářské, instalatérské, TZB a dalších návazných profesí na území České republiky. Hájící oprávněné zájmy svých členů, které povedou k dalšímu rozvoji řemesel. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem cechu je sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské,instalatérské a dalších návazných profesí na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž a servis. Současně vytvořit dobré podmínky pro spolupráci členů v těchto oblastech, podpořit podnikatelskou úspěšnost svých členů propagací výsledků jejich činnosti.Přispět ke zkvalitněním vztahů k zákazníkům a v neposlední řadě spolupracovat s ostatními cechovními sdruženími doma i v zahraničí.

Z historie Společnosti pro techniku prostředí, z.s.

Vznikla v roce 1990 a svou vysokou odbornou úrovní a formami činnosti navazuje na čtyřicetiletou tradici obdobných vědeckých společností, které se vytvořily kolem odborných kateder technických vysokých škol a výzkumných ústavů v tehdejším Československu počátkem padesátých let. Význační odborníci z těchto pracovišť nalezli velmi brzy cestu k výrobní, projekční a montážní praxi, čímž vytvořili velmi kompaktní společenství, které reprezentovalo špičku vědomostí o všech aspektech zařízení techniky prostředí a posléze o problematice životního prostředí obecně.

Společnost pro techniku prostředí, z.s. dnes

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje více než 1300 odborníků, zabývajících se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací a získávání kontaktů v oborech vzduchotechniky, vytápění, osvětlení, ochrany proti hluku, zdravotně technických instalací, obnovitelných zdrojů energie, posuzování parametrů mikroklimatu prostředí a v širším kontextu i ochranu ovzduší, integrované navrhování a hodnocení budov a provozování technických zařízení budov.


Děkujeme panu Mgr. Petru Grimmovi za pořízení a poskytnutí profesionálních fotografií pro potřeby tohoto článku.


Comments


bottom of page