top of page

Energetická náročnost budov

Právní předpisy zásadní pro činnost energetického specialisty s oprávněním zpracovávat PENB:

- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

- Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech v platném znění (novela č. 234/2015 Sb.).
- Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov v platném znění (novela č. 230/2015 Sb.).
- Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.
- Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů.
- Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.


  a  související technické normy:

Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla a součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici:

- ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody.

 

Výpočet dílčí dodané energie na vytápění:

- ČSN EN ISO 13 790 – Výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení.
- ČSN EN 15316-1 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy –

     Část 1: Všeobecné požadavky.
- ČSN EN 15316-2 Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy –

     Část 2-1: Sdílení tepla pro vytápění, Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění.
- ČSN EN 15316-4 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy –

     Část 4-1: Zdroje tepla pro vytápění, kotle,

     Část 4-2: Výroba tepla na vytápění, tepelná čerpadla,

     Část 4-4: Výroba tepla na vytápění, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy,

     Část 4-5: Výroba tepla na vytápění, účinnosti a vlastnosti dálkového vytápění a soustav o velkém objemu,

     Část 4-6: Výroba tepla na vytápění, fotovoltaické systémy,

     Část 4-7: Zdroj tepla na spalování biomasy,

     Část 4-8: Otopné soustavy, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění.

Výpočet dílčí dodané energie na chlazení:

- ČSN EN ISO 13 790 – Výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení.

Výpočet dílčí dodané energie na větrání a úpravu vlhkosti vzduchu:

- ČSN EN 15665 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov.
- ČSN EN 15241 – Větrání budov – Výpočtové metody ke stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v komerčních budovách.
- ČSN EN 15242 – Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně filtrace.
- ČSN EN 15243 – Větrání budov – Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy.

Výpočet dílčí dodané energie na přípravu teplé vody:

- ČSN EN 15316-3 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy,

     Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody a Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava.

 

Výpočet dílčí dodané energie na osvětlení:

- ČSN EN 15193 Energetické hodnocení budov – Energetické požadavky na osvětlení.

Výpočet ekonomické proveditelnosti:

- ČSN EN 15459 – Energetická náročnost budov – Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách.

Formulář pro průkaz energetické náročnosti budov k poptávce:

bottom of page