Služby

Nabízíme projektovou, inženýrskou a zprostředkovatelskou činnost. Pokud máte zájem o naše služby, kontaktujte nás.

Projekční společnost TZB-energie CZ s.r.o. se zabývá projektovou činností ve výstavbě v oblasti techniky prostředí staveb a energetické náročnosti budov.

Nabízí investorům kvalitní zpracování projektové dokumentace tak, aby se každý klient mohl těšit z nadstandardní profesionální služby.

Členstvím a zastoupením v organizacích věnující se technice prostředí a odbornému vzdělávání se snažíme o podporu a růst našeho oboru.

Tvoříme silný projekční tým odborníků techniky prostředí schopný zvládnout jakkoliv složitá technická a časově náročná zadání.
Jsme oficiálními klienty CEGRA, využíváme projekční software ArchiCAD, DDS-CAD (BIM) a výpočtové programy DEKSOFT.

Zabýváme se především těmito oblastmi:

 

Inženýrské sítě

- Vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky,

- zasíťování parcel a lokalit - vodovodní, kanalizační a plynovodní řady, 

- přeložky inženýrských sítí,

- akumulační, retenční a vsakovací systémy, řešení likvidace a odvádění dešťových vod, komunální a domovní ČOV,

- výpočet nákladů na realizaci inženýrských sítí, koncepční práce a vypracování studií.

 

Technika prostředí staveb

- Vnitřní vodovod - návrh způsobu přípravy TV, hydrotechnické výpočty, tlakové poměry, SV, TV a cirkulace TV, požární vodovody, vodní technologie,

- vnitřní kanalizace - odvádění splaškových a  dešťových vod, domovní ČOV, vsakovací systémy, retence, zpětné využívání dešťových vod,

- vnitřní plynovod - domovní rozvody, zásady bezpečného návrhu, odběrná plynová zařízení, větrání kotelen,

- vytápění - teplovodní systémy, kotle, tepelná čerpadla, solární kolektory, obnovitelné zdroje energie, technologická zapojení, vytápění elektrickou energií,

- vzduchotechnika - řízené systémy větrání, rekuperace odpadního vzduchu, zemní vzduchové výměníky, větrání kuchyní, návrh digestoří a větracích stropů,

- klimatizace - splitové a multisplitové systémy chlazení, výpočet tepelné zátěže.

 

Průkazy energetické náročnosti budov

- Průkazy ENB pro účely zpracování pro novou budovu, větší změnu dokončené budovy, prodej nebo pronájem budovy nebo její části (formulář ke stažení),

- koncepční a konzultační činnosti při tvorbě domů s téměř nulovou spotřebou energie.

Tepelná ochrana budov

- Výpočet tepelných ztrát objektu,

- hodnocení energetické náročnosti technických systémů,

- návrh řešení kritických detailů a koncepce budov s téměř nulovou potřebou energie,

- analýza technicky, funkčně a ekonomicky vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti,

- analýza alternativních dodávek systémů energie (tepelné čerpadlo, fotovoltaické a fototermické panely, a jiné),

- tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí,

- vyhodnocení rizika kondenzace a růstu plísní složitých konstrukčních detailů,

- 2D a 3D stacionární pole teplot a částečných tlaků vodní páry.

Velkoobchod a maloobchod

- Zajištění montážního materiálu a technického zařízení na stavbu (čistírny odpadních vod, VZT jednotky, tepelná čerpadla, potrubní systémy, aj.).

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

- Tématicky zaměřená činnost na uvedené a související oblasti nabízených projekčních prací.

Dle přání zákazníka vypracujeme projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení nebo pro provádění stavby, včetně položkových rozpočtů.

Naše cenová nabídka obsahuje nad rámec běžných výstupů dimenzování potrubí techniky prostředí a umožňuje přípravu Vašeho projektu tak, aby nevznikl

prostor pro podcenění a stavba mohla být dle naší projektové dokumentace provedena, což oceníte při poptávce prací a následné realizaci stavby.