top of page

Inženýrské sítě

V důsledku zvýšeného zájmu a potřebě studentů poskytnout komplexní znalosti v oblasti navrhování inženýrských sítí reagujeme přípravou této nové sekce určené jako podklad pro výukové hodiny na Fakultě stavební nebo jako samostudium pro odbornou veřejnost.

Prozatímní rozsah se omezuje na doporučený způsob zpracování situačního výkresu s vyjmenováním nejčastějších nedostatků. Pro potřeby studentů oboru Architektura a stavitelství během ročníku 2018/2019 popíšeme několik možností nejčastějších způsobů likvidace dešťových vod, jejich regulace, retence a akumulace.

V případě dotazů nebo návrhu na rozšíření vysvětlení této problematiky můžete reagovat ve formuláři na konci této stránky. Děkujeme!

Výuková sekce není určena pro zobrazení v telefonu.
 

Poslední aktualizace: 1.1.2019 (průběžně aktualizováno na základě probíhající výuky)

C.2, C.3 - Celkový a koordinační situační výkres

Obsahem situačních výkresů je mimo mnohé jiné zakreslení inženýrských sítí. Následující popis souhrnně poskytuje návod ke správnému zpracování inženýrských sítí a upozorňuje na nejčastější nedostatky situačních výkresů.

Mezi nejpřehlednější způsoby doporučujeme rozlišit zakreslení na "Legenda stávajících inženýrských sítí" a "Legenda nových inženýrských sítí".

Legenda stávajících inženýrských sítí:

Je možno zaznamenat černou tlustou čarou (např. tl. 0.25 mm) dle typu čáry odpovídající zvyklostem označení dané inženýrské sítě. Například:

Příklad popisu legendy stávajících sítí

Legenda nových inženýrských sítí:

Zaznamenáváme černou nebo pro přehled vhodněji barevnou velmi tlustou čarou (např. tl. 0.5 mm) dle typu čáry odpovídající zvyklostem označení dané inženýrské sítě.

 

Mezi nejčastější nedostatky patří :

1) Nedostatečný popis inženýrských sítí:

Každá stávající i nová inženýrská síť musí být kompletně popsána, a to svým odpovídajícím názvem (např. vodovodní řad, kanalizační splaškový řad, plynovodní STL řad, horkovod, teplovod, aj), dále materiálem (např. PE, PVC, LT, KAM, BET, PB, OC aj.) a průřezem (DN, D, De, dn). 

Obecné popisy v legendách jako např. "kanalizace" jsou hrubě nedostatečné a nicneříkající.

Přípojky inženýrských sítí je vhodné doplnit o délku (v metrech), případně o další specifické vlastnosti (např. kruhová tuhost SN, poměr vnějšího průřezu a tl. stěny SDR, aj). Veřejné řady je možné doplnit popisem vlastníka či provozovatele (např. SmVaK Ostrava a.s., GasNet s.r.o., CETIN a.s., ČEZ Distribuce a.s., ČEZ ICT Services a.s., aj.). 

Popis v legendách doporučujeme zaznamenat také přímo do výkresové části pro snazší orientaci a přehlednost.

Častým nedostatkem je také chybějící návrh přívodu elektrické energie do objektu a také technických a technologických zařízení (domovní ČOV, čerpací šachty, systémy hospodaření s dešťovou vodou aj.)

Odpovídající a kompletní popis inženýrské sítě patří mezi základní posuzovací nástroj kvality zpracování situačního výkresu v projektové dokumentaci zároveň hodnotící jejího zpracovatele!

2) Nerozlišení úseků části přípojky a části dopojení inženýrské sítě:

Např. zaznačením vodovodní přípojky ukončenou vodoměrem ve vodoměrné šachtě vně objektu zakreslujeme vodovodní přípojku a vnitřní vodovod odděleně (definováno ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky - jedná se o samostatnou část potrubí tvořená úsekem od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru).

Pro vnitřní vodovod můžeme použít tlustou čerchovanou čáru s jednou tečkou jako v případě studené vody v půdorysech vnitřního vodovodu.

U kanalizačních sítí rozlišujeme typ odváděných odpadních vod (splaškové, dešťové, mechanicky vyčištěné, technologické, apod.).

Kanalizační přípojku a část vnitřní kanalizace je nutné opět vizuálně odlišit (definováno ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace - jedná se o potrubí, kterým se odvádějí odpadní vody z místa vyústění vnitřní kanalizace až po zaústění do stoky, nejčastěji po hl. čisticí šachtu).

U plynovodních sítí rozlišujeme potrubí podle tlaku média na NTL plynovody (do 0,05 bar včetně), STL plynovody (od 0,05 bar do 4 bar včetně) a VTL plynovody (nad 4 bar) a tomu odpovídající typ čáry. V nejčastějších případech STL plynovodních přípojek ukončených plynoměrnou skříní je potřeba odlišit část plynovodní STL přípojky před HUP a vnější plynovod, který bývá za regulátorem NTL. Plynovodní přípojku a plynové odběrné zařízení je opět nutno vizuálně odlišit (definováno TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách: Plynovodní přípojka je zařízení začínající odbočením z distribuční soustavy a ukončené před HUP, za ním pokračuje OPZ zákazníka, kde OPZ jsou veškerá zařízení, počínaje hlavním uzávěrem plynu, včetně zařízení pro využití plynu).

3) Nesprávné technické řešení a způsobu napojení:

Zásady technického řešení jsou dány především normativními předpisy a technickými standardy jednotlivých provozovatelů. Způsoby provedení napojení na veřejné sítě jsou předmětem ostatních výukových sekcí (např. navrtávací pás, sedlová elektrotvarovka, sedlová odbočka, přípojkový navrtávací navařovací T-kus, aj.). 

Doporučené legislativní předpisy:

 

Obecné předpisy: 

- ČSN 73 6005: Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

- Zákon č. 458/2000 Sb: Energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Vodovody:

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

- ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb – výkresy vodovodu.

- ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů.

- ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky.

- ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí.

Kanalizace:

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.

- ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace.

- ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy.

- ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb - výkresy kanalizace.

- ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod.

- ČSN EN 1610: Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.

Plynovody:

- ČSN 01 3464 Výkresy inženýrských staveb - výkresy plynovodu.

- TPG 704 01: Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.

- TPG 702 01: Plynovody a přípojky z polyetylenu.

4) Nedodržení souběhu a křížení inženýrských sítí při návrhu trasování:

Souběh a křížení inženýrských sítí nutno vždy řešit dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu a svislé vzdálenosti při křížení jsou zobrazeny v obrázkové galerii ve formě vzorových výkresů:

5) Absence kótování:

Vhodným kótováním prokazujeme správnost návrhu trasy inženýrské sítě s ohledem na dodržení minimálních vzdáleností (souběhů) dle ČSN 73 6005, odpovídajícího řešení dle standardů provozovatelů, odstupů od staveb pevných nadzemních i podzemních těles, respektování ochranných pásem aj. 

6) Neoznačení místa a způsobu napojení na veřejnou technickou infrastrukturu

Každé místo napojení na inženýrské sítě doporučujeme označit a definovat způsob napojení konkrétními armaturami / tvarovkami.

7) Jiné

- Vstup plynovodní přípojky do plynoměrné skříně je vždy zleva! Zakreslení vstupu a výstupu ze skříně má odpovídat skutečnosti (rozteč cca 400 až 450 mm).

- Velikost všech souvisejících zařízení by mělo být zakresleno ve skutečné velikosti (šachty, nádrže, skříně).

- Napojení na inženýrské sítě provádíme zpravidla kolmo pod úhlem 90°.

- Nedostatek revizních šachet na trase složitější dešťové kanalizace.

- V případě vsakovacích zařízení je vhodné doplnit poznámku odkazující se na hydrogeologických průzkum (HGP).

- Součástí návrhu umístění výstupu kanalizačního potrubí z objektu je zohlednění koncepce řešení vnitřní kanalizace v objektu (z místa hygienického zázemí).

- Trasy inženýrských sítí umisťujeme tak, aby jejich vstup do objektu byl situován do technické místnosti (nikoliv prostoru obytných místností, apod.).

- Veřejný řad ve smyslu potrubí (psáno s krátkým "a") nezaměňovat s provozním řádem daného řadu.

Ukázka situačního výkresu nesloužící jako vzor:

 

Možnosti likvidace dešťových vod - odvádění, retence, akumulace a vsakovací zařízení

Připravujeme ...

Diskuze k inženýrským sítím a příbuzným tématům:

(zde můžete psát dotazy týkající se technického řešení, požadavků, upozornění a doporučení, apod.)

bottom of page