top of page

Kdy vzniká povinnost opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)


Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), často mylně označován pod pojmem "energetický štítek", je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Ucelenou částí budovy může být myšlena např. podlaží, bytová jednotka, kanceláře nebo jiná část budovy určena k samostatnému užívání.

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo SVJ je povinen:

a) opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

b) opatřit si průkaz u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.

Komentář:

ad a)

V případě všech novostaveb je zcela zřejmé, že při žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby je nutné doložit vypracovaný průkaz. Tato povinnost je platná již od 1.1.2013. Výjimky jsou průběžně doplňovány v novelách zákona o hospodaření energií na žádost jednotlivých ministerstev a jsou uvedeny níže v článku.

Při větší změně dokončené budovy je nutné znát její definici dle zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění. Jedná se o změnu dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy. Větší změnou je nejčastěji např. výměna oken nebo zateplení fasády. Pokud je výměna nebo zateplení provedena na méně než 25 % celkové plochy obálky budovy, jedná se o jinou než větší změnu dokončené budovy a průkaz se zpracovávat nemusí, nicméně platí stále povinnost plnit požadavky na energetickou náročnost budov dle §7 zákonu č. 406/2000 Sb. v platném znění! Nepovinné zpracování průkazu ENB neznamená neplnit požadavky na energetickou náročnost budov!

Požadavky na větší změnu dokončené budovy nastávají platné také tehdy, jestliže dojde ke změně způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

ad b)

Od 1. července 2015 by měly mít všechny budovy užívané orgánem veřejné moci vypracovaný průkaz, jinak dochází k porušování zákona. Přesto tomu tak není a stále probíhá dodatečné vypracovávání průkazů pod hrozbou sankcí.

(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni: a) opatřit si průkaz 1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy, 2. při pronájmu budovy, 3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

Komentář:

ad a) 1 - 3

Vlastník budovy nebo SVJ je povinen zpracovat si průkaz, pokud budovu nebo její ucelenou část prodává či pronajímá. Např. při pořízení/pronájmu bytové jednotky dnes musíte obdržet vypracovaný průkaz nejpozději při podpisu kupní/nájemní smlouvy.

(3) Vlastník jednotky je povinen: a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii 1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky, 2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii 1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy, 2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

Komentář:

ad a, b)

Vlastník jednotky je povinen opatřit si průkaz až tehdy, pokud jednotku prodává nebo pronajímá.

Povinnosti podle odstavců (1) až (3) se nevztahují na případy:

a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, b) na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci, c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely, d) u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání, e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,

g) u budov zpravodajských služeb, h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití, i) u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné, j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.

Komentář:

ad a)

Energeticky vztažná plocha je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.

ad b)

Nutno doložit závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.

ad e)

Prokazuje se fakturami za uplynulé 3 roky.

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově a musí být zpracován příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b).

Komentář:

Popř. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie.

Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanoví prováděcí právní předpis.

Komentář:

Jedná se o vyhlášku č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov v platném znění.

Obr. 1 - Grafická část průkazu energetické náročnosti budov.

Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

Komentář:

Jedná se o průkaz energetické náročnosti budovy, nikoliv bytové jednotky apod. Průkaz vypracovaný pro objekt se používá pro potřeby prodeje či pronájmu bytu.

Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

Komentář:

Je zřejmé, že na základě tehdejší materiálové základny by stejně objekt vycházel v klasifikační třídě G. Zákon se v těchto případech nevyjadřuje k případům, kdy sice nedošlo k větší změně dokončené budovy, ale mohlo dojít ke změně technického systému vytápění (např. změna otopného zdroje).

Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c) zákonu č. 406/2000 Sb., v platném znění.

Komentář:

Jedná se o alternativní možnost uvedenou v zákonu pro případ neochotných vlastníků budovy. Podmínkou jsou však kompletní faktury za uvedené energie z posledních 3 let.

Odstavec 3), písm. c) Zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky a od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

V případě dotazů a nejasností k této problematice nás neváhejte kontaktovat.


bottom of page