top of page

Návod na přípravu prezentace pro obhajobu diplomové / bakalářské práce


Vážení studenti,

následující texty by vám mohly pomoci při přípravě vaší prezentace pro obhajobu diplomové nebo bakalářské práce. Stručné zásady a rady se samozřejmě dají aplikovat při jakékoliv prezentaci. Upozorňuji, že se jedná o obecné a z části také subjektivní autorovy rady, jak docílit nejlepšího dojmu u většiny posluchačů a zajistit si úspěch vašeho snažení. K tomuto dosažení obvykle nestačí disponovat požadovanými znalostmi z oboru, ale také schopností "umět prodat".

Délka prezentace:

Na vaši prezentaci máte přidělen maximální časový limit 15 minut.

Přesto je vhodné dodržet nepsané pravidlo, což je trvání 10 minut, případně max. 12 minut, nebo min. 8 minut.

Po 12. minutě můžete být přerušováni a upozorňováni členy komise na časový limit. Pod 8 minut nabudíte dojem, že jste prezentaci podcenili.

Projev:

Váš projev by měl být sebevědomý, avšak zároveň pokorný.

Během prezentace utváříte svůj dojem, který komise hodnotí. Působte sebejistě s lehkostí a mluvte přirozeně nahlas, pomalu, zřetelně a přesvědčivě. Buďte připraveni použít prezentér pro přechod snímků nebo laserové ukazovátko.

Při zahájení prezentace se pohledem na komisi přesvědčte, že můžete začít. Pozdravte a představte se, nezačínejte prvním slovem "takže". Stejně tak se po celou dobu prezentace vyhněte tzv. vycpávkovým slovům - vlastně, prostě, jakoby, jakože, jaksi, jako, takže, apod.

Pokuste se váš projev nacvičit tak, abyste se vyhnuly projevům typu "éééh", "ááá" nebo "mmm" a jinému citoslovci.

Váš pohled by měl být směřován k členům zkušební komise, nikoliv do podlahy, nikoliv ke stropu nebo z okna na Globus. Pokud je vám oční kontakt nepříjemný, komisi pohledem přejíždějte. Nestůjte dlouze čelem k monitoru nebo projekčnímu plátnu, pomáhejte si krátkými pohledy a své pozice přirozeně střídejte. Neotáčejte se zády a nemějte založené ruce v kapse. Pokud při hledání slov často mácháte rukama nahoru dolů, pokuste se toho vyvarovat.

Při slovním zakoktání se neohlížejte a pokračujte dále, jakoby se nic nestalo. Neomlouvejte se a neupozorňujte na to, váš projev tím může ještě více utrpět. Nervozita je od vás očekávaná, přirozená a na místě - ve zkušební komisi jsou také jen lidé, a to rozumějící vaší pozici. V případě výpadku textu dlouze nevzpomínejte, přeskočte snímek a pokračujte v klidu dále. Nebojte se používat odborných termínů.

Nabudete-li dojmu zdánlivé nepozornosti členů komise nebo postřehnete její vzájemnou diskuzi, jedná se o běžnou skutečnost - nenechte se tím rozhodit a pokračujte plynule ve vašem projevu.

Použití jakýchkoliv poznámek na papíře je nepřípustné.

Úprava a vzhled prezentace:

Pokud si nechcete lámat hlavu se vzhledem prezentace, doporučuji použít obvyklou prezentační šablonu FAST (s fialovými odstíny), která postačuje ve všech ohledech, případně si ji lehce upravit dle obrazu svého. Obecně by měla prezentace být připravena černým (tmavým) textem na bílém (nebo jiném světlém) pozadí. Jednoduchou formu doplňte o barevné záhlaví pro vložení nadpisů snímků. Dovoleny jsou také jiné kontrastní barvy, přesto je vhodné držet se standardů a vyhnout se dojmům, o které nestojíte. Důležité je také si uvědomit, že střídání různých cirkusových barev a velikostí písmen mohou způsobit na projekci nečitelnost a horší přehlednost. Používejte pouze takové barvy, které jsou vždy viditelné. Nejčastější formát je 4:3, zcela výjimečně 16:9. Dodržte jednoduchou poučku použít pro 1 myšlenku = 1 snímek. Vše, co lze vyjádřit jinak než textem, můžete nahradit obrázkem, grafem nebo tabulkou.

Doporučuji očíslovat snímky textovými poli, vč. poměru k celkovému počtu snímků v prezentaci.

Nepoužívejte dlouhá složitá souvětí. Zde platí, že "méně je někdy více". Nezapomeňte, že dobrá prezentace znamená výstižná prezentace. Velmi důležité - pokuste se vaše myšlenky zaznamenat pouze v odrážkách, heslovitě a ušetřený text si schovejte pro vlastní nacvičený mluvený komentář.

Jednotlivé věty nikdy nečtěte upřeným pohledem do monitoru nebo promítací plátno.

Velikost textu by se měla pohybovat v rozmezí alespoň 24 až maximálně 30.

Také se vyhněte patkovému písmu (např. Times New Roman), které čtou naše oči pomaleji. Sázkou na jistotu v podobě Arialu nic nezkazíte. Kurzívu nepoužívejte, hůře se čte. Vyvarujte se pravopisným chybám.

Zapracování efektů (pohyb písma, časové efekty, aj.) je nežádoucí a není zvykem jejich použití. Automatickému časování, stejně jako přechodům apod., se doporučuji vyhnout. V případě jejich nezbytného použití je mějte perfektně zvládnuty a ověřte si jejich funkčnost na PC určeném k prezentování.

Snažte se, aby jakékoliv údaje byly dobře čitelné. V případě použití grafů je potřeba zajistit dostatečnou velikost písma. Texty v grafech použitých v textové části nemusí být dobře čitelné v prezentaci a je potřeba je pro tento účel zvětšit. Vyvarujte se, aby text šel až ke kraji snímku - na jiném počítači by nemusel být viděn.

Struktura prezentace:

Cílem vaší prezentace je stručně seznámit členy komise se zadáním a výsledky vaší práce. V úvodní pasáži se zmiňte o oficiálním názvu vaší práce. Je možné také představit stručnou osnovu prezentace, o které budete hovořit. Strukturu lze paušalizovat v podobě: Úvod (cíle = zadání) - použité metody - výsledky - závěr.

Nenatahujte prezentaci zbytečnými snímky s obrázky keramické cihly nebo řezů rámy použitých oken a vyhněte se nudným pasážím. Ze "stavební části" je dostačující popsat objekt z pohledu umístění, technického, konstrukčního a dispozičního řešení, na závěr energetického zhodnocení. Může být objemem 1/4 až 1/3 vaší prezentace.

Vyhněte se publikování jakýchkoliv rovnic nebo obecně známých výpočetních vztahů, pokud to není nezbytně nutné nebo nejsou výstupem vaší práce. Pokud se odkazujete na normy, není nutné je číst a citovat.

Vyjměte to nejpodstatnější z vaší práce a zapracujte do vaší prezentace. Prezentaci můžete zpestřit grafem nebo tabulkou. Je vhodné použití výstřižků z výkresové části.

Stručně shrňte závěry vaší práce (neopakovat zadání, spíše zmínit názor, zda byste řešení volili znovu, příp. sdělit, co vám řešení přineslo), poté na úplný závěr poděkujte za pozornost.

Do prezentace nezapracovávejte odpovědi na dotazy oponentů, mějte je připraveny za poděkováním, jakmile budete vyzváni, nebo na ně odpovězte výkladem.

Jiné chyby v projevu:

Vymezte věty a slova, které nejsou součástí dobré prezentace. Nečtěte konkrétní výrobky se složitými číselnými označeními a dlouhými názvy. Není třeba zmiňovat, že řešená parcela má 2019 m2. Nepůsobit jako obchodní zástupce, např. myslím si, že tento výrobce má dlouholetou tradici a proto jsem navrhl jeho kvalitní výrobek apod.

Oblečení:

Státní závěrečné zkoušky jsou společenskou událostí vyžadující bezpodmínečně formální oblečení. Rifle nebo jiné volnočasové kalhoty jsou nepřijatelné a komisí dotyčnému vždy vyčteny. Dámám upřednostňující velké výstřihy doporučuji zaujmout jinými přednostmi, např. inteligencí a znalostmi.

Doporučení:

Vyzkoušejte si prezentaci otevřít na stolním počítači v učebně, kde budete práci prezentovat. Některé formáty (např. Powerpoint 2013 a starší) se mohou zobrazovat jinak, než máte připraveno. Prezentaci si nezapomeňte nahrát pomocí flashdisku do PC ještě před zahájením SZZ (pro jistotu vhodné poslat si také na e-mail).

Zapomeňte na panáka na kuráž!

Připravenou prezentaci si vyzkoušejte a změřte si přitom čas. Požádejte s předstihem vašeho vedoucího práce o vyzkoušení nanečisto, věřte, že neodmítne a rád vám poradí :)

Přeji vám hodně štěstí!

Pavel Gergela

PS: Po úspěšném absolvování nezapomeňte poděkovat vašim rodičům, partnerům a přátelům za podporu! :)


bottom of page