top of page

Slavnostní promoce studentů oboru Prostředí staveb a TZB (Ing.) v roce 2019


Vážení čtenáři,

dne 8. února 2019 se uskutečnily slavnostní promoce studentů Fakulty stavební v Nové aule VŠB - TU Ostrava, mezi kterými byli také absolventi oboru Prostředí staveb a TZB (Ing.). Každoročně se na Fakultě stavební vytvářejí zajímavé práce v oboru techniky prostředí staveb s vysokou odbornou úrovní.

Jakožto zájemcům o podporu růstu našeho oboru a ocenění těch nejlepších diplomových prací se nám podařilo poprvé v historii uspořádat předání hned 7 významných ocenění! Vedle již tradičních tří cen děkana za nejlepší diplomovou práci se udělovala cena Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší diplomovou práci a ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Zdravotně technické instalace, Vytápění a Vzduchotechnika.

Cenu děkana za nejlepší diplomovou práci získali Ing. Dmitris Kerimidis, Ing. Petra Kozáková a Ing. Tomáš Puhl.

Práce Ing. Marka Obšivače s titulem „Vytápění v domě rodinné firmy“ získala hned dvě ceny, a to cenu Společnosti pro techniku prostředí, z.s. a cenu Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. v kategorii

Vytápění.

Taktéž diplomová práce Ing. Dmitrise Kerimidise s názvem "Dům s pečovatelskou službou v Krásné "byla dále vybrána zkušební komisí jako nejlepší práce v kategorii Zdravotně technické instalace.

Cenu Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. v kategorii Vzduchotechnika si odnesla Ing. Claudie Rodková za diplomovou práci s názvem „Dům pro seniory s lékařskou ordinací - vytápění a větrání“.

Diplomové práce oceněné CTI ČR, z.s. Fakulty stavební, VŠB TU v Ostravě budou ve 2. kole hodnoceny a porovnávány s nejlepšími pracemi studentů fakult stavebních ČVUT Praha a VUT Brno.

Obr. 1: Ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. a Společnosti pro techniku prostředí, z.s. pro magisterské studium 2019.

Obr. 2: Příchod vědecké rady při zahájení promocí.

Obr. 3: Vědecká rada.

Obr. 4: Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA předává ocenění Ing. Tomášovi Puhlovi.

Obr. 5: Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA předává ocenění Ing. Dmitrisi Kerimidisovi.

Obr. 6: Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA předává ocenění Ing. Petře Kozákové.

Obr. 7: Ocenění studenti cenou děkana za nejlepší diplomovou práci.

Obr. 8: Absolventi Fakulty stavební po předání magisterských diplomů.

Obr. 9: Předání ceny Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší diplomovou práci [Ing. Marek Obšivač, Ing. Pavel Gergela - předseda ÚC STP Ostrava].

Obr. 10: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Vytápění [Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s., Ing. Marek Obšivač].

Obr. 11: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Zdravotně technické instalace [Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.,

Ing. Dmitris Kerimidis].

Obr. 12: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Vzduchotechnika [Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.,

Ing. Claudie Rodková].

Obr. 13: Bohuslav Hamrozi předal ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Obr. 14: Absolventi oboru Prostředí staveb a TZB (Ing.) - prezenční studium v roce 2019!

Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v osobním i pracovním životě!

Z historie Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Po rozpadu centrálního oborového řízení v roce 1989 skupina nadšenců z oborů teplo a voda začala po krátké činnosti vydávat časopis zaměřený na uvedené obory pod názvem CALORIA INFO (nyní CTI INFO). Zvyšující se zájem o spolupráci vedl redakční pracovníky, soustředěné kolem časopisu, k vytvoření již organizovaného společenství, které vyústilo v ustavení přípravného výboru pro založení Cechu topenářů a instalatérů. Jeho práce byla završena svoláním a uskutečněním ustavující valné hromady dne 22. 5. 1992 do Brna. Na ustavující valné hromadě byly již vytvořeny organizační předpoklady pro schválení základních stanov, jednacího a volebního řádu. Rovněž bylo rozhodnuto o sídle a o názvu společenstva na „Cech československých topenářů a instalatérů“. Registrace byla provedena dne 3. 7. 1992 Ministerstvem vnitra ČR. Po rozpadu federace dochází ke změně názvu na Cech topenářů a instalatérů (CTI) České republiky (23. 4. 1993).

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. dnes

Sdružuje aktivity v oblasti topenářské, instalatérské, TZB a dalších návazných profesí na území České republiky. Hájící oprávněné zájmy svých členů, které povedou k dalšímu rozvoji řemesel. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem cechu je sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské,instalatérské a dalších návazných profesí na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž a servis. Současně vytvořit dobré podmínky pro spolupráci členů v těchto oblastech, podpořit podnikatelskou úspěšnost svých členů propagací výsledků jejich činnosti.Přispět ke zkvalitněním vztahů k zákazníkům a v neposlední řadě spolupracovat s ostatními cechovními sdruženími doma i v zahraničí.

Z historie Společnosti pro techniku prostředí, z.s.

Vznikla v roce 1990 a svou vysokou odbornou úrovní a formami činnosti navazuje na čtyřicetiletou tradici obdobných vědeckých společností, které se vytvořily kolem odborných kateder technických vysokých škol a výzkumných ústavů v tehdejším Československu počátkem padesátých let. Význační odborníci z těchto pracovišť nalezli velmi brzy cestu k výrobní, projekční a montážní praxi, čímž vytvořili velmi kompaktní společenství, které reprezentovalo špičku vědomostí o všech aspektech zařízení techniky prostředí a posléze o problematice životního prostředí obecně.

Společnost pro techniku prostředí, z.s. dnes

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje více než 1300 odborníků, zabývajících se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací a získávání kontaktů v oborech vzduchotechniky, vytápění, osvětlení, ochrany proti hluku, zdravotně technických instalací, obnovitelných zdrojů energie, posuzování parametrů mikroklimatu prostředí a v širším kontextu i ochranu ovzduší, integrované navrhování a hodnocení budov a provozování technických zařízení budov.


bottom of page