top of page

Slavnostní promoce studentů oboru Prostředí staveb a TZB (Bc.) v roce 2019


Vážení čtenáři,

dne 20. června 2019 se uskutečnily slavnostní promoce studentů Fakulty stavební v Nové aule VŠB - TU Ostrava, mezi kterými byli také absolventi oboru Prostředí staveb a TZB (Bc). Každoročně se na Fakultě stavební vytvářejí zajímavé práce v oboru techniky prostředí staveb s vysokou odbornou úrovní.

Jakožto zájemcům o podporu růstu našeho oboru a ocenění těch nejlepších bakalářských prací se nám podařilo podruhé v historii uspořádat předání hned 6 významných ocenění!

Vedle již tradičních tří cen děkana za nejlepší bakalářskou práci se udělovala cena Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší bakalářskou práci a ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší bakalářskou práci v kategorii Zdravotně technické instalace a Vytápění.

 

Práce Bc. Davida Víchy s titulem „Řešení zdravotně technických instalací rodinném domě s návrhem zpětného využívání odpadního tepla z vod“ získala cenu Společnosti pro techniku prostředí, z.s.

Předmětem bakalářské práce byl návrh dvoupodlažního rodinného domu ve stupni PD pro provádění stavby a projekt vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace. Součástí řešení je návrh lokálního využívání odpadního tepla z vod pomocí sprchových výměníků, stanovení investičních nákladů a ekonomické vyhodnocení. Projekt dále řeší zpětné využití dešťových vod pro zavlažování pozemku a zasakování, kanalizační splaškovou přípojku a vodovodní přípojku. Ocenění STP ČR, z.s. si zasloužila práce výborným a precizním zpracování všech částí projektové dokumentace netypicky rozsáhlého zadání.

 

Bakalářská práce Bc. Jiřího Menšíka s názvem "Řešení zdravotně technických instalací v rodinném domě s návrhem alternativních možností likvidace odpadních vod" byla vybrána zkušební komisí jako nejlepší bakalářská práce v kategorii Zdravotně technické instalace.

Předmětem bakalářské práce byl návrh dvoupodlažního rodinného domu ve stupni PD pro provádění stavby a projekt vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace. Součástí řešení je variantní likvidace splaškových odpadních vod pomocí domovní ČOV se vsakovacím zařízením, kanalizační splaškové přípojky a cyklicky vyvážené odpadní bezodtokové jímky - žumpy. Byla provedena analýza investičních a provozních nákladů jednotlivých řešení včetně vzájemného porovnání. Výborné zpracování porovnání nejčastějších možností likvidace odpadních vod a vzájemné porovnání z technického i ekonomického hlediska si zasloužilo ocenění CTI ČR, z.s. v kategorii Zdravotně technické instalace.

 

Cenu Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. v kategorii Vytápění si odnesl Bc. Marek Vícha za bakalářskou práci s názvem „Rodinný dům - Nízkoteplotní vytápění kondenzační technologií a variantním akumulačním systémem“.

Předmětem bakalářské práce byl návrh třípodlažního rodinného domu ve stupni PD pro provádění stavby a projekt vytápění. Komplexní projekt vytápění včetně tepelně technického vyhodnocení se zabývá vytápěním rodinného domu pomocí akumulačních sálavých kamen s hypokaustem a porovnání dvou výpočetních programů VEC a RCK pro návrh akumulačních zděných kamen. Vynikající pojetí této problematiky a její odborné zpracování si zasloužilo ocenění CTI ČR, z.s. v kategorii Vytápění.

 

Cenu děkana za nejlepší bakalářskou práci získali Bc. Petra Kołorzová, Bc. Marek Žniva a Bc. Vojtěch Kolarčík.

 

Fotogalerie (16) ze slavnostních promocí 20.6.2019:

Obr. 1: Ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. a Společnosti pro techniku prostředí, z.s. pro absolventy bakalářského studia v roce 2019.

Obr. 2: Příchod vědecké rady při zahájení promocí.

Obr. 3: Příchod vědecké rady při zahájení promocí.

Obr. 4: Příchod vědecké rady při zahájení promocí.

Obr. 5: Příchod vědecké rady při zahájení promocí.

Obr. 6: Příchod vědecké rady při zahájení promocí.

Obr. 7: Vědecká rada.

Obr. 8: Děkan Fakulty stavební pan Prof. Ing. Radim Čajka, CSc., předává ocenění Bc. Petře Kołorzové.

Obr. 9: Předání ceny Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší bakalářskou práci [Bc. David Vícha, Ing. Pavel Gergela - předseda ÚC STP Ostrava].

Obr. 10: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší bakalářskou práci v kategorii Vytápění [Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s., Bc. Jiří Menšík].

Obr. 11: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší bakalářskou práci v kategorii Zdravotně technické instalace [Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.,

Bc. Marek Vícha].

Obr. 12: Absolventi Fakulty stavební po předání bakalářských diplomů v Nové aule VŠB - TU Ostrava.

Obr. 13: Absolventi Fakulty stavební po předání bakalářských diplomů v Nové aule VŠB - TU Ostrava.

Obr. 14: Absolventi Fakulty stavební po předání bakalářských diplomů v Nové aule VŠB - TU Ostrava.

Obr. 15: Absolventi Fakulty stavební po předání bakalářských diplomů v Nové aule VŠB - TU Ostrava.

Obr. 16: Absolventi oboru Prostředí staveb a TZB (Bc.) - prezenční studium v roce 2019!

Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v osobním i pracovním životě!

Z historie Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Po rozpadu centrálního oborového řízení v roce 1989 skupina nadšenců z oborů teplo a voda začala po krátké činnosti vydávat časopis zaměřený na uvedené obory pod názvem CALORIA INFO (nyní CTI INFO). Zvyšující se zájem o spolupráci vedl redakční pracovníky, soustředěné kolem časopisu, k vytvoření již organizovaného společenství, které vyústilo v ustavení přípravného výboru pro založení Cechu topenářů a instalatérů. Jeho práce byla završena svoláním a uskutečněním ustavující valné hromady dne 22. 5. 1992 do Brna. Na ustavující valné hromadě byly již vytvořeny organizační předpoklady pro schválení základních stanov, jednacího a volebního řádu. Rovněž bylo rozhodnuto o sídle a o názvu společenstva na „Cech československých topenářů a instalatérů“. Registrace byla provedena dne 3. 7. 1992 Ministerstvem vnitra ČR. Po rozpadu federace dochází ke změně názvu na Cech topenářů a instalatérů (CTI) České republiky (23. 4. 1993).

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. dnes

Sdružuje aktivity v oblasti topenářské, instalatérské, TZB a dalších návazných profesí na území České republiky. Hájící oprávněné zájmy svých členů, které povedou k dalšímu rozvoji řemesel. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem cechu je sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské,instalatérské a dalších návazných profesí na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž a servis. Současně vytvořit dobré podmínky pro spolupráci členů v těchto oblastech, podpořit podnikatelskou úspěšnost svých členů propagací výsledků jejich činnosti.Přispět ke zkvalitněním vztahů k zákazníkům a v neposlední řadě spolupracovat s ostatními cechovními sdruženími doma i v zahraničí.

Z historie Společnosti pro techniku prostředí, z.s.

Vznikla v roce 1990 a svou vysokou odbornou úrovní a formami činnosti navazuje na čtyřicetiletou tradici obdobných vědeckých společností, které se vytvořily kolem odborných kateder technických vysokých škol a výzkumných ústavů v tehdejším Československu počátkem padesátých let. Význační odborníci z těchto pracovišť nalezli velmi brzy cestu k výrobní, projekční a montážní praxi, čímž vytvořili velmi kompaktní společenství, které reprezentovalo špičku vědomostí o všech aspektech zařízení techniky prostředí a posléze o problematice životního prostředí obecně.

Společnost pro techniku prostředí, z.s. dnes

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje více než 1300 odborníků, zabývajících se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací a získávání kontaktů v oborech vzduchotechniky, vytápění, osvětlení, ochrany proti hluku, zdravotně technických instalací, obnovitelných zdrojů energie, posuzování parametrů mikroklimatu prostředí a v širším kontextu i ochranu ovzduší, integrované navrhování a hodnocení budov a provozování technických zařízení budov.


bottom of page