top of page

Slavnostní promoce studentů oboru Prostředí staveb a TZB (Bc.) v roce 2020


Vážení čtenáři,

netradičně až dne 4. září 2020 se uskutečnily slavnostní promoce studentů Fakulty stavební v Nové aule VŠB - TU Ostrava, mezi kterými byli také absolventi oboru Prostředí staveb a TZB (Bc). Každoročně se na Fakultě stavební vytvářejí zajímavé práce v oboru techniky prostředí staveb s vysokou odbornou úrovní.


Promoce byly tenktokrát jiné. Účastníci museli respektovat nařízená opatření. S účinností ode dne 27. července 2020 od 0:00 hod. do odvolání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se zakazují nebo omezují akce tak, že se zakazují s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb. Dále se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, a to na hromadných akcích uvedených v bodu 1. s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb.

Jakožto zájemcům o podporu růstu našeho oboru a ocenění těch nejlepších bakalářských prací se nám podařilo potřetí v historii uspořádat předání hned 6 významných ocenění!

Vedle již tradičních cen děkana za nejlepší bakalářskou práci se udělovala cena Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší bakalářskou práci a ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší bakalářskou práci v kategorii Zdravotně technické instalace a Vytápění.

 

Práce Bc. Tomáše Vystavěla s titulem „Řešení zdravotechniky v rodinném domě v Pohořelicích - hospodaření s dešťovými vodami“ získala cenu Společnosti pro techniku prostředí, z.s. a také byla vybrána zkušební komisí jako nejlepší bakalářská práce v kategorii Zdravotně technické instalace ocenění CTI ČR, z.s.

 

Cenu Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. v kategorii Vytápění si odnesl Bc. Adam Holeňa za bakalářskou práci s názvem „Rodinný dům - Podlahové vytápění, tepelné čerpadlo“.

 

Cenu děkana za nejlepší bakalářskou práci získali Bc. Martin Škrobánek a Bc. Tomáš Vystavěl.

 

Fotogalerie (8) ze slavnostních promocí 4. 9. 2020:

Obr. 1: Ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. a Společnosti pro techniku prostředí, z.s. pro absolventy bakalářského studia v roce 2020.


Obr. 2: Příchod vědecké rady při zahájení promocí.


Obr. 3: Vědecká rada.

Obr. 4: Děkan Fakulty stavební pan Prof. Ing. Radim Čajka, CSc., předává ocenění

Bc. Michalovi Hrubému.


Obr. 5: Děkan Fakulty stavební pan Prof. Ing. Radim Čajka, CSc., předává ocenění

Bc. Martinovi Škrobánkovi.


Obr. 6: Předání ceny Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší bakalářskou práci [Bc. Tomáš Vystavěl, Ing. Pavel Gergela - předseda ÚC STP Ostrava].

Obr. 7: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší bakalářskou práci v kategorii Vytápění [Bc. Adam Holeňa, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].

Obr. 8: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší bakalářskou práci v kategorii Zdravotně technické instalace [Bc. Tomáš Vystavěl, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].

Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v osobním i pracovním životě!
Glosa autora: Pozdě, ale přece, a zaplať pánbůh za ně! Lidé se mě ptají, a jaké byly tentokrát? Promoce se podařilo uskutečnit, absolventi nepřišli o slavnostní okamžik převzetí diplomu za zraky svých rodin a blízkých. Leč z důvodu vládních opatření museli mít přítomni nasazené roušky a absolventi byli ochuzeni o zapůjčení talárů - smutný to pohled pozorovatele z "první linie". Jak se dosáhlo toho, aby vědecká rada roušky mít nemusela, nerozumím, ale vnímám to s povděkem vůči zachování úrovně této příležitosti. Předávání diplomů i ocenění na doporučení nepředcházelo klišé, které může být vnímáno ve společnosti automaticky a ztrácet tak na váze. Tím je pogratulování čestným potřesením rukou. Toto gesto nebylo doporučeno provést z důvodu snížení rizika přenosu fenomenální nákazy. Před předáním ceny Společnosti pro techniku prostředí, z.s., přemýšlím, jak by tomu mělo správně být, uvědomuji si význam tohoto aktu a předem vyvozuji důsledky mého záměru udělat něco jinak. Podání ruky vyjadřuje uznání, respekt či rovnost vůči svému protějšku. Přeji všem pevné zdraví a budu se těšit při další příležitosti. Zcela jistě mohu za celou vědeckou radu ještě jednou pogratulovat všem absolventům a poděkovat jim za pochopení.Z historie Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Po rozpadu centrálního oborového řízení v roce 1989 skupina nadšenců z oborů teplo a voda začala po krátké činnosti vydávat časopis zaměřený na uvedené obory pod názvem CALORIA INFO (nyní CTI INFO). Zvyšující se zájem o spolupráci vedl redakční pracovníky, soustředěné kolem časopisu, k vytvoření již organizovaného společenství, které vyústilo v ustavení přípravného výboru pro založení Cechu topenářů a instalatérů. Jeho práce byla završena svoláním a uskutečněním ustavující valné hromady dne 22. 5. 1992 do Brna. Na ustavující valné hromadě byly již vytvořeny organizační předpoklady pro schválení základních stanov, jednacího a volebního řádu. Rovněž bylo rozhodnuto o sídle a o názvu společenstva na „Cech československých topenářů a instalatérů“. Registrace byla provedena dne 3. 7. 1992 Ministerstvem vnitra ČR. Po rozpadu federace dochází ke změně názvu na Cech topenářů a instalatérů (CTI) České republiky (23. 4. 1993).

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. dnes

Sdružuje aktivity v oblasti topenářské, instalatérské, TZB a dalších návazných profesí na území České republiky. Hájící oprávněné zájmy svých členů, které povedou k dalšímu rozvoji řemesel. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem cechu je sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské,instalatérské a dalších návazných profesí na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž a servis. Současně vytvořit dobré podmínky pro spolupráci členů v těchto oblastech, podpořit podnikatelskou úspěšnost svých členů propagací výsledků jejich činnosti.Přispět ke zkvalitněním vztahů k zákazníkům a v neposlední řadě spolupracovat s ostatními cechovními sdruženími doma i v zahraničí.

Z historie Společnosti pro techniku prostředí, z.s.

Vznikla v roce 1990 a svou vysokou odbornou úrovní a formami činnosti navazuje na čtyřicetiletou tradici obdobných vědeckých společností, které se vytvořily kolem odborných kateder technických vysokých škol a výzkumných ústavů v tehdejším Československu počátkem padesátých let. Význační odborníci z těchto pracovišť nalezli velmi brzy cestu k výrobní, projekční a montážní praxi, čímž vytvořili velmi kompaktní společenství, které reprezentovalo špičku vědomostí o všech aspektech zařízení techniky prostředí a posléze o problematice životního prostředí obecně.

Společnost pro techniku prostředí, z.s. dnes

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje více než 1300 odborníků, zabývajících se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací a získávání kontaktů v oborech vzduchotechniky, vytápění, osvětlení, ochrany proti hluku, zdravotně technických instalací, obnovitelných zdrojů energie, posuzování parametrů mikroklimatu prostředí a v širším kontextu i ochranu ovzduší, integrované navrhování a hodnocení budov a provozování technických zařízení budov.


Comentarios


bottom of page