top of page

Slavnostní promoce studentů oboru Prostředí staveb a TZB (Ing. + Bc.) v roce 2021


Vážení čtenáři,

netradičně až dne 14. června 2021 se uskutečnily slavnostní promoce studentů Fakulty stavební v Nové aule VŠB - TU Ostrava, mezi kterými byli také absolventi magisterského i bakalářského oboru Prostředí staveb a TZB (Ing. + Bc.). Každoročně se na Fakultě stavební vytvářejí zajímavé práce v oboru techniky prostředí staveb s vysokou odbornou úrovní.


Promoce byly tenktokrát znovu jiné. Účastníci museli respektovat nařízená opatření, vědecká rada musela být redukována na omezený počet osob a především si naši absolventi mohli přizvat omezený počet rodinných příslušníků.

Jakožto zájemcům o podporu růstu našeho oboru a ocenění těch nejlepších bakalářských a diplomových prací se nám podařilo počtvrté v historii uspořádat předání díky sloučení ročníků hned 12 významných ocenění!

Vedle již tradičních cen děkana za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci se udělovala cena Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci a ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší bakalářskou práci v kategorii Vytápění a nejlepší diplomovou práci v kategorii Zdravotně technické instalace, Vzduchotechnika a Vytápění.
Ocenění bakalářských prací (Bc.):

 

Práce Ing. Bc. Václava Kufy s titulem „Řešení vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem země-voda“ byla vybrána zkušební komisí jako nejlepší bakalářská práce a získala cenu Společnosti pro techniku prostředí, z.s.

 

Cenu Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. v kategorii Vytápění si odnesl Bc. Vladimír Fiala za bakalářskou práci s názvem „Nízkoteplotní vytápění kondenzační technologií“.

 

Cenu děkana za nejlepší bakalářskou práci získali Bc. Richard Skulina a Bc. Petr Ivánek.

 


Ocenění diplomových prací (Ing.):

 

Práce Ing. Davida Víchy s titulem „Poliklinika - vodovod, kanalizace, plynovod, vytápění a větrání“

získala cenu Společnosti pro techniku prostředí, z.s.

 

Cenu Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. v kategorii Vytápění si odnesl Ing. Ondřej Schwarz za diplomovou práci s názvem „Projekt vytápění v administrativní budově“.

V kategorii Větrání byla oceněna práce "Dům s pečovatelskou službou a bazénem - vytápění a větrání" od Ing. Marka Žnivy a v kategorii Zdravotně technické instalace s prací "Využití dešťové vody a šedé vody v bytovém domě" byl oceněn Ing. Ondřej Krejčí.

 

Cenu děkana za nejlepší diplomovou práci získali

Ing. Petr Šimeček, Ing. Adam Čerňanský a Ing. Daniel Vozák.

 

Cenu ČKAIT za nejlepší diplomovou práci "Fyzioterapeutické centrum s podzemní garáží - vytápění a větrání" získal

Ing. Marek Vícha.

 

Fotogalerie (8) ze slavnostních promocí 14. 6. 2021:

Obr. 1: Ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. a Společnosti pro techniku prostředí, z.s. pro absolventy bakalářského a magisterského studia v roce 2021.


Obr. 2: Příchod vědecké rady při zahájení promocí.


Obr. 3: Příchod vědecké rady při zahájení promocí.


Obr. 4: Vědecká rada.

Obr. 5: Děkan Fakulty stavební pan Prof. Ing. Radim Čajka, CSc., předává ocenění

Bc. Richardu Skulinovi.


Obr. 6: Děkan Fakulty stavební pan Prof. Ing. Radim Čajka, CSc., předává ocenění

Ing. Petrovi Šimečkovi.


Obr. 7: Předání ceny Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší bakalářskou práci [Ing. Bc. Václav Kufa, Ing. Pavel Gergela - předseda ÚC STP Ostrava].


Obr. 8: Předání ceny Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší diplomovou práci [Ing. David Vícha, Ing. Pavel Gergela - předseda ÚC STP Ostrava].


Obr. 9: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší bakalářskou práci v kategorii Vytápění [Bc. Vladimír Fiala, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].


Obr. 10: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Zdravotně technické instalace [Ing. Ondřej Krejčí, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].


Obr. 11: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Vzduchotechnika [Ing. Marek Žniva, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].


Obr. 12: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Vytápění

[Ing. Ondřej Schwarz, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v osobním i pracovním životě!


Glosa autora:

Promoce lednových absolventů (Ing.) byly odloženy z důvodu nepříznivé epidemiologické situace o 6 měsíců a sloučeny s promocemi jejich mladších následovníků, což zaručilo originální nevšední zážitek. Čerstvé úspěchy bakalářů z minulého měsíce tak byly proloženy již odehranými příběhy, které se znovu připomínají. Příběhy ve vzpomínkách popisují několikaletou cestu bakalářským a magisterským studiem, absolvování zápočtů a zkoušek jednotlivých předmětů tří desítek osob před mými zraky, nově i ztížené podmínky při dálkové výuce, stovky hodin při zpracování závěrečných prací a konzultací, až po poslední oddechnutí po státních závěrečných zkouškách. Vše je zakončeno řádně na slavnostní promoci, jak má být - za přítomnosti hrdých rodičů, pyšných prarodičů, partnerů nebo přátel.

Rámcově řečeno. Tím nejdůležitějším a nejcennějším je pro mě poznání tolika skvělých osobností, lidství a prožití mnoha společných zážitků.

Každým rokem přemítám nad svým působením externího asistenta a připouštím, že může jít o můj ročník poslední, což naznačuji vedení a později také oznamuji 09/2020 studentům. V uplynulém ročníku je mi umožněna úleva a nestávám se vedoucím žádné bakalářské ani diplomové práce, což způsobuje přetížení kolegů, kterých si vážím a děkuji, že to zvládli. Půda na odchod je připravena. Rozhodnutí je stále velice těžké a každým rokem jeho potřeba nabývá na síle... a tentokrát to bylo o vlásek. Nečekané množství podpory a nové motivace mně intuitivně říkají, že je potřeba dát další příležitost a prodloužit tuto jízdu ještě o jednu sezónu.


V září 2021 na viděnou!


Bylo mi ctí, inženýři, budete mi scházet! :-)


Obr. 13: Absolventi oboru Prostředí staveb a TZB (Ing.) v roce 2021.


HODNĚ ŠTĚSTÍ!Z historie Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Po rozpadu centrálního oborového řízení v roce 1989 skupina nadšenců z oborů teplo a voda začala po krátké činnosti vydávat časopis zaměřený na uvedené obory pod názvem CALORIA INFO (nyní CTI INFO). Zvyšující se zájem o spolupráci vedl redakční pracovníky, soustředěné kolem časopisu, k vytvoření již organizovaného společenství, které vyústilo v ustavení přípravného výboru pro založení Cechu topenářů a instalatérů. Jeho práce byla završena svoláním a uskutečněním ustavující valné hromady dne 22. 5. 1992 do Brna. Na ustavující valné hromadě byly již vytvořeny organizační předpoklady pro schválení základních stanov, jednacího a volebního řádu. Rovněž bylo rozhodnuto o sídle a o názvu společenstva na „Cech československých topenářů a instalatérů“. Registrace byla provedena dne 3. 7. 1992 Ministerstvem vnitra ČR. Po rozpadu federace dochází ke změně názvu na Cech topenářů a instalatérů (CTI) České republiky (23. 4. 1993).

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. dnes

Sdružuje aktivity v oblasti topenářské, instalatérské, TZB a dalších návazných profesí na území České republiky. Hájící oprávněné zájmy svých členů, které povedou k dalšímu rozvoji řemesel. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem cechu je sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské,instalatérské a dalších návazných profesí na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž a servis. Současně vytvořit dobré podmínky pro spolupráci členů v těchto oblastech, podpořit podnikatelskou úspěšnost svých členů propagací výsledků jejich činnosti.Přispět ke zkvalitněním vztahů k zákazníkům a v neposlední řadě spolupracovat s ostatními cechovními sdruženími doma i v zahraničí.

Z historie Společnosti pro techniku prostředí, z.s.

Vznikla v roce 1990 a svou vysokou odbornou úrovní a formami činnosti navazuje na čtyřicetiletou tradici obdobných vědeckých společností, které se vytvořily kolem odborných kateder technických vysokých škol a výzkumných ústavů v tehdejším Československu počátkem padesátých let. Význační odborníci z těchto pracovišť nalezli velmi brzy cestu k výrobní, projekční a montážní praxi, čímž vytvořili velmi kompaktní společenství, které reprezentovalo špičku vědomostí o všech aspektech zařízení techniky prostředí a posléze o problematice životního prostředí obecně.

Společnost pro techniku prostředí, z.s. dnes

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje více než 1300 odborníků, zabývajících se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací a získávání kontaktů v oborech vzduchotechniky, vytápění, osvětlení, ochrany proti hluku, zdravotně technických instalací, obnovitelných zdrojů energie, posuzování parametrů mikroklimatu prostředí a v širším kontextu i ochranu ovzduší, integrované navrhování a hodnocení budov a provozování technických zařízení budov.


Comments


bottom of page