top of page

Slavnostní promoce studentů oboru Prostředí staveb a TZB (Ing.) v roce 2020

Vážení čtenáři,


dne 31. ledna 2020 se uskutečnily slavnostní promoce studentů Fakulty stavební v Nové aule VŠB - TU Ostrava, mezi kterými byli také absolventi oboru Prostředí staveb a TZB (Ing.). Každoročně se na Fakultě stavební vytvářejí zajímavé práce v oboru techniky prostředí staveb s vysokou odbornou úrovní.


Jakožto zájemcům o podporu růstu našeho oboru a organizaci ocenění těch nejlepších diplomových prací se nám podařilo podruhé v historii uspořádat předání hned 7 významných ocenění!


Vedle již tradičních tří cen děkana za diplomovou práci se udělovala cena Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší diplomovou práci, ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Zdravotně technické instalace, Vytápění a Vzduchotechnika a cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.


Diplomové práce oceněné CTI ČR, z.s. budou ve 2. kole hodnoceny a porovnávány s nejlepšími pracemi studentů fakult stavebních ČVUT Praha a VUT Brno. Výsledky budou zveřejněny na portálu TZB-info.cz, otištěny v Časopisu pro tepelnou techniku a instalace INFO.


 

Hned dvě ocenění, a to cenu Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší diplomovou práci a cenu Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. v kategorii Zdravotně technické instalace si odnesla Ing. Kamila Chmelářová za diplomovou práci s názvem „Házenkářská hala se zázemím a restaurací“.


V rámci řešené problematiky je možné nahlížet na diplomovou práci jako vzorovou a inspirativní na obzvláště složitém objektu sportovní haly s restaurací, gastro provozem, rozsáhlým hygienickým zázemím a ubytováním, vč. řešení inženýrských sítí a hospodaření s dešťovými vodami. Za zmínku stojí vypracování tabulkového procesoru pro efektivní navržení objemu nádrže pro využívání dešťových vod. Autorka s touto prací uspěla vítězstvím ve fakultním kole SVOČ 2019 a také 3. umístěním na mezinárodním kole SVOČ v Žilině. Ocenění STP ČR, z.s. a CTI ČR, z.s. si zasloužila práce výborným a precizním zpracování všech částí projektové dokumentace netypicky rozsáhlého zadání.

 

Diplomová práce Bc. Andreje Martinčeka s názvem "Zdravotní středisko - vytápění a větrání" byla vybrána zkušební komisí jako nejlepší diplomová práce v kategorii Vzduchotechnika.


Předmětem diplomové práce byl návrh zdravotního střediska ve stupni PD pro provádění stavby a projekt vzduchotechniky a vytápění. Výborné zpracování projektu podlahového vytápění a komplexní návrh řízeného větrání pomocí rekuperačních jednotek s částečným ohřevem a chlazením čerstvého vzduchu si zasloužilo ocenění CTI ČR, z.s. v kategorii Vzduchotechnika.

 

Práce Ing. Michala Červenky s titulem „Budova knihovny v pasivním standardu v Ostravě - vytápění“. získala cenu Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. v kategorii Vytápění.


Předmětem diplomové práce byl návrh třípodlažní knihovny s kavárnou v pasivním standardu ve stupni PD pro provádění stavby a projekt vytápění a vzduchotechniky. Komplexní řešení problematiky a její odborné zpracování si zasloužilo ocenění CTI ČR, z.s. v kategorii Vytápění.

 

Cenu děkana za nejlepší diplomovou práci získali

Ing. Dominika Gancarčíková, Ing. Martin Lisý a Ing. Jan Valenta.

 

Cenu ČKAIT za nejlepší diplomovou práci získal

Ing. Lukáš Černý.

 

Fotogalerie (12) ze slavnostních promocí 31.1.2020:

Obr. 1: Ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. a Společnosti pro techniku prostředí, z.s. pro absolventy magisterského studia v roce 2020.


Obr. 2: Příchod vědecké rady při zahájení promocí.


Obr. 3: Příchod vědecké rady při zahájení promocí.


Obr. 4: Vědecká rada.


Obr. 5: Předání ceny děkana za diplomovou práci

[Prof. Ing. Radim Čajka, CSc. - děkan Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, Ing. Dominika Gancarčíková].


Obr. 6: Předání ceny děkana za diplomovou práci

[Prof. Ing. Radim Čajka, CSc. - děkan Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, Ing. Jan Valenta].


Obr. 7: Předání ceny České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

[Ing. Renáta Zdařilová, Ph.D. - členka výboru ČKAIT, Ing. Lukáš Černý].


Obr. 8: Předání ceny Společnosti pro techniku prostředí, z.s.

[Ing. Kamila Chmelářová, Ing. Pavel Gergela - předseda ÚC STP Ostrava].


Obr. 9: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Zdravotně technické instalace

[Ing. Kamila Chmelářová, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].


Obr. 10: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Vzduchotechnika

[Ing. Andrej Martinček, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].Obr. 11: Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší diplomovou práci v kategorii Vytápění

[Ing. Michal Červenka, Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.].


Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v osobním i pracovním životě! 

Fotogalerie (5) studijní skupiny během magisterského studia:

Obr. 12: Běžné radosti 1. semestru (20.12.2018).


Obr. 13: Úspěšné vystoupení na Míchačce 2019 (14.3.2019).


Obr. 14: Dvoudenní exkurze v Praze (9.5.2019).


Obr. 15: Po Státních závěrečných zkouškách (8.1.2020).


Obr. 16: Absolventi oboru Prostředí staveb a TZB (Ing.) - prezenční studium v roce 2020 (31.1.2020)!Hodně štěstí!


 

Z historie Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Po rozpadu centrálního oborového řízení v roce 1989 skupina nadšenců z oborů teplo a voda začala po krátké činnosti vydávat časopis zaměřený na uvedené obory pod názvem CALORIA INFO (nyní CTI INFO). Zvyšující se zájem o spolupráci vedl redakční pracovníky, soustředěné kolem časopisu, k vytvoření již organizovaného společenství, které vyústilo v ustavení přípravného výboru pro založení Cechu topenářů a instalatérů. Jeho práce byla završena svoláním a uskutečněním ustavující valné hromady dne 22. 5. 1992 do Brna. Na ustavující valné hromadě byly již vytvořeny organizační předpoklady pro schválení základních stanov, jednacího a volebního řádu. Rovněž bylo rozhodnuto o sídle a o názvu společenstva na „Cech československých topenářů a instalatérů“. Registrace byla provedena dne 3. 7. 1992 Ministerstvem vnitra ČR. Po rozpadu federace dochází ke změně názvu na Cech topenářů a instalatérů (CTI) České republiky (23. 4. 1993).


Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. dnes

Sdružuje aktivity v oblasti topenářské, instalatérské, TZB a dalších návazných profesí na území České republiky. Hájící oprávněné zájmy svých členů, které povedou k dalšímu rozvoji řemesel. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem cechu je sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské,instalatérské a dalších návazných profesí na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž a servis. Současně vytvořit dobré podmínky pro spolupráci členů v těchto oblastech, podpořit podnikatelskou úspěšnost svých členů propagací výsledků jejich činnosti.Přispět ke zkvalitněním vztahů k zákazníkům a v neposlední řadě spolupracovat s ostatními cechovními sdruženími doma i v zahraničí.


Z historie Společnosti pro techniku prostředí, z.s.

Vznikla v roce 1990 a svou vysokou odbornou úrovní a formami činnosti navazuje na čtyřicetiletou tradici obdobných vědeckých společností, které se vytvořily kolem odborných kateder technických vysokých škol a výzkumných ústavů v tehdejším Československu počátkem padesátých let. Význační odborníci z těchto pracovišť nalezli velmi brzy cestu k výrobní, projekční a montážní praxi, čímž vytvořili velmi kompaktní společenství, které reprezentovalo špičku vědomostí o všech aspektech zařízení techniky prostředí a posléze o problematice životního prostředí obecně.


Společnost pro techniku prostředí, z.s. dnes

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje více než 1300 odborníků, zabývajících se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací a získávání kontaktů v oborech vzduchotechniky, vytápění, osvětlení, ochrany proti hluku, zdravotně technických instalací, obnovitelných zdrojů energie, posuzování parametrů mikroklimatu prostředí a v širším kontextu i ochranu ovzduší, integrované navrhování a hodnocení budov a provozování technických zařízení budov.

留言


bottom of page