top of page

Členstvím a zastoupením v organizacích věnující se technice prostředí a odbornému vzdělávání se snažíme o podporu a růst našeho oboru. 

FAST.png

VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební. Katedra Prostředí staveb a TZB.

Vedoucí katedry:

Doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.

www.fast.vsb.cz

a_lg_stp_modre.jpg

Společnost pro techniku prostředí ČR, z.s.

Předseda Společnosti:

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

www.stpcr.cz

CTI CR.png

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Prezident Cechu:

Bohuslav Hamrozi

www.cechtop.cz

NSK.png

Národní stavební

klastr, z.s.

Prezident klastru:

Ing. arch. at Ing. Jan Fridrich

www.nsklastr.cz

Činnost STP ÚC Ostrava:

Centrum je zaměřeno na bezplatnou poradenskou a konzultační činnost v moravskoslezském regionu v oborech vodovodu, kanalizaci, plynovodu, vytápění, vzduchotechniky a klimatizace, obnovitelných zdrojů energie, tepelné ochrany budov, inženýrských sítí a hospodaření s odpadními vodami.

Snahou ÚC Ostrava je aktivně se podílet na propagaci Společnosti, informovanosti o konaných akcích, šíření časopisu VVI a získávání nových členů.

Každoročně zajišťuje výběr nejlepší bakalářské a diplomové práce ze státních závěrečných zkoušek na Fakultě stavební v Ostravě, kat. Prostředí staveb a TZB, včetně předání na slavnostních promocí předsedou Územního centra v Ostravě.

Více podrobností o ÚC Ostrava zde:

Nabídka odborné literatury a publikací zde:

Kalendář akcí seminářů zde:

Online žádost o členství zde:

Činnost STP, ČR, z.s.:

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje více než 1100 odborníků, zabývajících se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací a získávání kontaktů v oborech vzduchotechniky, vytápění, osvětlení, ochrany proti hluku, zdravotně technických instalací, obnovitelných zdrojů energie, posuzování parametrů mikroklimatu prostředí a v širším kontextu i ochranu ovzduší, integrované navrhování a hodnocení budov a provozování technických zařízení budov.

Více podrobností zde:

Činnost CTI, ČR, z.s.:

Sdružuje aktivity v oblasti topenářské, instalatérské, TZB a dalších návazných profesí na území České republiky. Hájící oprávněné zájmy svých členů, které povedou k dalšímu rozvoji řemesel. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem cechu je sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské,instalatérské a dalších návazných profesí na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž a servis.

Více podrobností zde:

Ocenění závěrečných prací studentů katedry Prostředí staveb a TZB:

Nejlepší bakalářské a diplomové práce jsou oceňovány na Slavnostních promocích Fakultou stavební v zastoupení jako Cena děkana za nejlepší bakalářskou/diplomovou práci, dále Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší bakalářskou/diplomovou práci a Cechem topenářů a instalaterů ČR, z.s. v kategoriích vzduchotechnika, vytápění a zdravotně-technické instalace pro nejlepší diplomovou práci a v kategoriích vytápění a zdravotně-technické instalace pro nejlepší bakalářskou práci.

Ocenění jsou publikována na webových serverech www.tzb-info.cz, www.cechtop.cz, www.stpcr.cz a www.tzb-energie.cz jako v případě předchozích ročníků. 

Seznam článků je zde:

Činnost NSK z.s.:

NS klastr je seskupení nezávislých drobných a malých podnikatelů, vzdělávacích a výzkumných institucí se zaměřením na oblast stavebnictví, architektury a urbanismu. Tito členové mají řadu společných či příbuzných problémů, které NS Klastr prostřednictvím svých aktivit řeší. Hlavním cílem NS Klastru je rozvíjet a inovovat klastr o činnosti, které podporují a zlepšují podmínky pro podnikání ve stavebním průmyslu. Dílčími cíli NS Klastru je podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje mezi firmami a výzkumnými organizacemi.

Více podrobností zde:

bottom of page