top of page

Závěrečné práce(Bc., Ing.)

Vážení studenti,

v rámci předmětů Bakalářská práce a Diplomový projekt můžete využít volných témat určených pro vaši závěrečnou práci po předchozí domluvě. 

Pro případné dotazy či náměty mě kontaktovat či osobně navštívit v konzultačních hodinách v kanceláři I 112 na Fakultě stavební (1.NP).

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                   Pavel Gergela

Ocenění závěrečných prací studentů katedry Prostředí staveb a TZB:

Nejlepší bakalářské a diplomové práce jsou oceňovány na Slavnostních promocích Fakultou stavební v zastoupení jako Cena děkana za nejlepší bakalářskou/diplomovou práci, dále Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší bakalářskou/diplomovou práci a Cechem topenářů a instalaterů ČR, z.s. v kategoriích vzduchotechnika, vytápění a zdravotně-technické instalace pro nejlepší diplomovou práci a v kategoriích vytápění a zdravotně-technické instalace pro nejlepší bakalářskou práci.

Ocenění jsou publikována na webových serverech www.tzb-info.cz, www.stpcr.cz, www.cechtop.cz a www.tzb-energie.cz jako v případě předchozích ročníků:

Odkazy na články s oceněními bakalářských prací 2020: www.tzb-energie.cz

Odkazy na články s oceněními diplomových prací 2020: www.tzb-energie.cz

Odkazy na články s oceněními bakalářských prací 2019: www.tzb-info.cz ; www.tzb-energie.cz

Odkazy na články s oceněními diplomových prací 2019: www.tzb-info.cz ; www.tzb-energie.cz

Odkazy na články s oceněními bakalářských prací 2018: www.tzb-info.cz ; www.tzb-energie.cz

Odkaz na souhrnný článek Společnosti pro techniku prostředí ČR, z.s. s oceněnými bakalářskými a diplomovými pracemi (od 2010): www.stpcr.cz

Vypsaná volná témata diplomových a bakalářských prací:

1. NÁVRH ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ VE SPORTOVNÍ HALE SE ZPĚTNÝM VYUŽÍVÁNÍM TEPLA Z ODPADNÍCH VOD.
Anotace: Předmětem diplomové práce je návrh sportovní haly / tělocvičen s častou využitelností z pohledu sprchování. Cílem je potvrzení mimořádné návratnosti lokální rekuperace odpadního tepla v obdobných provozech s rozsáhlým hygienickým zařízením. 
2. ANALÝZA EKONOMICKÉ A ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VNITŘNÍHO VODOVODU V BYTOVÉM DOMĚ.
Anotace: Nosnou částí diplomové práce je návrh cirkulace vnitřního vodovodu v bytovém domě s okamžitým požadavkem na teplou vodu během celodenního provozu. Důraz je kladen na vytvoření analýzy z pohledu tlouštěk a materiálů tepelné izolace a potrubí, výpočtů tepelných ztrát potrubím kruhového průřezu, popř. regulace cirkulačního čerpadla a nalezení optimální křivky přípravy TV. Cílem je stanovit podrobné ekonomické a energetické parametry variant vnitřního vodovodu a jejich vzájemné porovnání s ohledem na investiční a provozní náklady systému.

Vypsaná volná témata diplomových prací (Ing.):

Vypsaná volná témata bakalářských prací (Bc.):

1. ŘEŠENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ V RODINNÉM DOMĚ S VARIANTNÍM NÁVRHEM VSAKOVACÍCH SYSTÉMŮ
Anotace: Návrh vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace s přípojkami inženýrských sítí a variantním posouzením vlivu různých hodnot koeficientu vsaku na projekční návrh vsakovacích systémů, vč. porovnání investičních nákladů.
2. DVOUGENERAČNÍ DŮM - NÁVRH VNITŘNÍHO VODOVODU, KANALIZACE, PLYNOVODU A PŘÍPOJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Anotace: Návrh vnitřního vodovodu, vnitřní splaškové a dešťové kanalizace, vnitřního plynovodu a přípojek inženýrských sítí. 

Volba volného téma je podmíněna účasti v soutěži fakultního kola Studentské vědecké odborné činnosti SVOČ (květen daného roku).

Požadavky:

Nadstandardní zájem uchazeče o obor; preciznost při zpracování; ochota učit se novým věcem; studium normativních požadavků a odborné literatury a vzájemná podpora růstu Vaší odbornosti. Projekční software ArchiCAD výhodou.

Tématické okruhy k vytvoření předmětu zadání závěrečné práce:

- Vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace, vnitřní plynovod, vytápění,

- vodovodní přípojka, kanalizační splašková přípojka, plynovodní přípojka, retence a akumulace dešťových vod, vsakování dešťových vod, návrh domovní ČOV,

- návrh využití obnovitelných zdrojů energie,

- návrh podlahového vytápění nebo vytápění s otopnými tělesy,

- návrh zařízení pro hospodaření s dešťovými vodami, zpětné využití šedých odpadních vod, zpětné využití odpadního tepla z odpadních vod,

- příprava TV pomocí fototermických panelů, ekonomická zhodnocení,

- průkaz energetické náročnosti budovy, tepelně technické vyhodnocení konstrukcí obálky budovy.

Ukázky prací:

2020/2021 (Ing.) - aktuální - SZZ dne 6. a 7.1.2021

Bc. Barbora Štěpánková - Bytový dům - vodovod, kanalizace, plynovod

Bc. Nina Mührová - Bytový dům - vodovod, kanalizace, plynovod

Bc. David Vícha - Poliklinika - vodovod, kanalizace, plynovod, vytápění a větrání

Bc. Jiří Menšík - Pivnice - vodovod, kanalizace, plynovod, vytápění a větrání

2019/2020 (Ing.) - absolventi:

Bc. Kamila Chmelářová - Házenkářská hala se zázemím a restaurací

Hodnocení práce: 1 (oceněno cenou za nejlepší diplomovou práci Společnosti pro techniku prostředí, z.s. a Cechu instalatérů a topenářů České republiky, z.s. - 2020)

Ukázka práce:

Půdorys 1.NP - vnitřní vodovod

Plakát diplomové práce

Půdorys 1.NP - vnitřní kanalizace

Situační koordinační výkres

Návrh výpočtové pomůcky pro optimalizaci objemu akumulační nádrže (oceněno:

1. místo SVOČ - fakultní kolo FAST Ostrava

+3. místo mezinárodní kolo SVOČ 2020

2019/2020 (Ing.) - absolventi

Bc. Radek Šnajdr - Penzion s wellness

Hodnocení práce: 1

Bc. Barbora Skopalová - Výcviková hala pro psy

Hodnocení práce: 3

2018/2019 (Bc.) - absolventi:

Bc. David Vícha - Řešení zdravotně technických instalací v rodinném domě s návrhem zpětného využívání odpadního tepla

Hodnocení práce: 1 (oceněno cenou za nejlepší bakalářskou práci Společnosti pro techniku prostředí, z.s. - 2019)

Ukázka práce:

Plakát bakalářské práce

Axonometrie vnitřního vodovodu

Půdorys 1.NP - vnitřní vodovod

Bc. Jiří Menšík - Řešení zdravotně technických instalací v rodinném domě s návrhem alternativních možností likvidace odpadních vod

Hodnocení práce: 1 (oceněno cenou za nejlepší bakalářskou práci Cechu instalatérů a topenářů České republiky, z.s. - 2019)

Ukázka práce:

1. RODINNÝ DŮM - NÁVRH KANALIZAČNÍCH SYSTÉMŮ A ZHODNOCENÍ MOŽNOSTÍ LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH VOD.
Anotace: Předmětem bakalářské práce je mimo návrh systému vnitřní kanalizace také ekonomické zhodnocení likvidace splaškových vod ve variantách svedení do kanalizační splaškové přípojky, biologického čištění v domovní ČOV se zasakováním a cyklicky vyvážené bezodtokové jímky (žumpy). Důraz je kladen na stanovení investičních a provozních nákladů jednotlivých řešení. 

Plakát bakalářské práce

2018/2019 (Ing.) - absolventi:

Ing. Michael Pyszko - Projekt zdravotně technických instalací v novostavbě penzionu

Hodnocení práce: 2

Ukázka práce:

Plakát diplomové práce

Ing. Jiří Úlehla - Projekt zdravotně technických instalací v hale lehké výroby

Hodnocení práce: 2

Ukázka práce:

Plakát diplomové práce

Vystrojení armaturní šachty

2017/2018 (Bc.) - absolventi:

Bc. Radek Šnajdr - Řešení zdravotně technických instalací v objektu rodinného domu s návrhem využívání dešťových vod a přípojek inženýrských sítí

Hodnocení práce: 2

Ukázka práce:

Plakát bakalářské práce

Axonometrie vnitřního vodovodu

Půdorys střechy - vnitřní kanalizace

Bc. Benedikt Malý - Řešení zdravotně technických instalací v objektu rodinného domu s návrhem využívání dešťových vod a domovní čistírny odpadních vod

Hodnocení práce: 1 (oceněno cenami za nejlepší bakalářskou práci Společnosti pro techniku prostředí, z.s. a Cechu instalatérů a topenářů České republiky, z.s. - 2018)

Ukázka práce:

Plakát bakalářské práce

Axonometrie vnitřního vodovodu

Půdorys 1.NP - vnitřní vodovod

2017/2018 (Ing.) - absolventi:

Ing. Tomáš Koutný - Polyfunkční bytový dům v nízkoenergetickém standardu

Hodnocení práce: 2

Ukázka práce:

Plakát diplomové práce

Axonometrie vnitřního vodovodu

Půdorys 1.NP - vnitřní kanalizace

Ing. Kateřina Badurová - Penzion s wellness v nízkoenergetickém standardu

Hodnocení práce: 2

Ukázka práce:

Plakát diplomové práce

Půdorys 1.NP - vnitřní vodovod

Půdorys 1.NP - vnitřní kanalizace

bottom of page